JAKOŚĆ NIGDY NIE BYŁA DZIEŁEM PRZYPADKU

 jest rezultatem dobrych intencji, szczerego wysiłku, odpowiedniego kierunku,
umiejętnego wykonania;
reprezentuje mądry wybór z wielu alternatyw”.

– William A. Foster

Nasz oddział został stworzony 52 lata temu. 

Witaj na stronie

Częstochowskiego Oddziału PZITS.

Stowarzyszenie jest niezależną i dobrowolną organizacją naukowo-techniczną, skupiającą osoby fizyczne i prawne, zainteresowane działalnością zawodową
i społeczną.

W swej działalności szczególny nacisk kładzie na rozwój i propagowanie nowoczesnych rozwiązań z zakresu inżynierii sanitarnej i ochrony środowiska.

Główne kierunki działania Stowarzyszenia to:
• rozwijanie techniki i myśli technicznej branży sanitarnej i ochrony środowiska,
• popularyzacja wiedzy i postępu technicznego,
• podnoszenie kwalifikacji i etyki zawodowej kadry inżynieryjno – technicznej,
• doradztwo i rzeczoznawstwo techniczne,
• udzielanie branżowej rekomendacji wiarygodności zawodowej i technicznej firm. 

Aktualności

08

Grudnia

2019

03

Grudnia

2019

17

 Listopada

2019

Zmiany w ustawach rozporządzeniach i normach listopad 

źródło: pzits.com.pl                     

16

Listopada

2019

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie. ZMIANY

źródło: pzits.com.pl                           

Rys historyczny

Struktura oddziału

Koła PZITS

Członkowstwo

Komisja egzaminacyjna

Edukacja i współpraca

PZITS / ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA

Misją Zrzeszenia jest 

praca na rzecz społeczeństwa

poprzez rozwój inżynierii sanitarnej i inżynierii środowiska służących ochronie zdrowia i środowiska przyrodniczego.

Celem Zrzeszenia jest rozwijanie techniki i myśli technicznej, szerzenie wiedzy i postępu technicznego w dziedzinach objętych zakresem działania Stowarzyszenia, integracja środowiska, podnoszenie i weryfikacja kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia i innych osób w specjalnościach Stowarzyszenia oraz stała troska o przestrzeganie zasad etyki zawodowej swoich członków.

Rozwój / Zaangażownie / Współpraca

Stowarzyszenie cele realizuje poprzez: 


Prowadzenie działalności szkoleniowej oraz wydawniczej, w tym wydawanie czasopism naukowo-technicznych.
Opiekę nad podnoszeniem kwalifikacji zawodowych swoich członków.
Opracowywanie raportów o stanie i perspektywach rozwojowych branży sanitarnej.
Współdziałanie z właściwymi organami w nadawaniu uprawnień zawodowych:
-
 budowlanych
- energetycznych
Nadawanie swoim członkom tytułu rzeczoznawcy.
Prowadzenie informacji naukowo-technicznej i patentowej.
Przyznawanie nagród za wybitne osiągnięcia techniczne i organizacyjne.
Prowadzenie samopomocy koleżeńskiej.
Prowadzenie współpracy z zagranicznymi organizacjami branżowymi.
Organizowanie kongresów, zjazdów, konferencji, sympozjów, seminariów, wystaw, odczytów oraz wyjazdów studialnych i szkoleniowych.

Rozwój / Zaangażownie / Współpraca

Działamy aktywnie na rzecz tworzenia prawodawstwa

umożliwiającego zachowanie zdrowego i komfortowego środowiska zewnętrznego
i w budynkach, przy wkorzystaniu najnowszych technologii oraz wyników badań naukowych.

Rozwój / Zaangażownie / Współpraca

Jesteśmy otwarci do współdziałania ze wszystkimi osobami i organizacjami podzielającymi naszą misję.

Rozwój / Zaangażownie / Współpraca

Dążymy do ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych naszych Członków oraz wzmocnienia ich profesjonalizmu przy zachowaniu najwyższych standardów etycznych.

PZITS  jest
kontynuatorem tradycji 

wielu pokoleń inżynierów i techników

początkowo skupiających się w powstałym w 1919 roku 
Zrzeszeniu Gazowników Polskich. 

Od tego czasu organizacja obejmowała swym zasięgiem coraz szersze grono specjalistów branży sanitarnej przechodząc liczne przeobrażenia i przyjmując kolejno nazwy:

od 1922 roku –
Zrzeszenie Gazowników, Wodociągów i Techników Sanitarnych,

od 1952 roku –
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Sanitarnych, Ogrzewnictwa, Gazownictwa i Terenów Zielonych,

od 1957 roku –
Polskie Zrzeszenie Inżynierów Inżynierów i Techników Sanitarnych.

Terenem działalności PZITS jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej

a siedzibą jego władz naczelnych jest miasto stołeczne Warszawa. Stowarzyszenie jest wpisane do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń i posiada osobowość prawną. 

Symbolami Stowarzyszenia są sztandar i odznaka organizacyjna.
Jego działalność statutowa opiera się na pracy społecznej członków.

Osoby i organizacje szczególne zasłużone dla PZITS uhonorowane są poprzez nadanie złotej bądź srebrnej odznaki, a także medali i dyplomów.

O wysokiej randze Stowarzyszenia,
a także uznaniu jego fachowości

i wpływu na rozwój nauki i techniki
świadczy przynależność do organizacji, stowarzyszeń i związków naukowo-technicznych, krajowych i międzynarodowych.

Stowarzyszenie swą aktywność w dużej mierze koncentruje w dziedzinach:

gazownictwa, wodociągów i kanalizacji, technologii wody i ścieków, ogrzewnictwa, ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji, oczyszczania miast i osiedli oraz gospodarki odpadami, balneotechniki, pralnictwa, techniki sanitarnej wsi, ochrony wód, powietrza atmosferycznego i powierzchni ziemi, urbanistyki podziemnej i dziedzin pokrewnych.

Skład

Zarządu Głównego

PZITS / Struktura Zarządu Głównego

- Prezes
- Członkowie wybierani przez Zebranie Delegatów w liczbie 12 -15
- Prezesi Oddziałów Stowarzyszenia
- Sekretarz Generalny
- Prezes Stowarzyszenia poprzedniej kadencji

Władze Stowarzyszenia

Naczelnymi władzami Stowarzyszenia są:

Zebranie Delegatów
Zarząd Główny
Główna Komisja Rewizyjna
Główny Sąd Koleżeński

Jak zostać członkiem PZITS?

Członkiem zwyczajnym PZITS może zostać osoba fizyczna mająca dyplom ukończenia studiów wyższych lub szkoły średniej i wyjątkowo osoba niemająca dyplomu wyższego lub średniego wykształcenia, która pracuje w specjalnościach: gazownictwo, wodociągi i kanalizacja, technologia wody i ścieków, ogrzewnictwo, ciepłownictwo, wentylacja i klimatyzacja, oczyszczanie miast i osiedli oraz gospodarka odpadami, balneotechnika, pralnictwo, technika sanitarna wsi, ochrona wód, powietrza atmosferycznego i powierzchni ziemi, urbanistyka podziemna oraz pokrewnych
i legitymuje się wybitnymi osiągnięciami zawodowymi.

Od momentu przyjęcia w poczet członków PZITS, członek ma obowiązek uiszczania składek członkowskich w wysokości 10 zł miesięcznie (studenci, emeryci i renciści 4 zł).

W przypadku niepłacenia składek przez rok (po uprzednim pisemnym przypomnieniu) następuje utrata członkostwa. 

Pobierz deklarację przystapienia do PZITS

Aby zostać członkiem PZITS należy zapoznać się
z jego statutem

Następnie złożyć w Zarządzie Koła PZITS wydrukowaną dwustronnie i wypełnioną deklarację. 

Wpłacić kwotę 10 zł (wpisowe + legitymacja)

Po decyzji Zarządu Oddziału o przyjęciu w poczet członków PZITS, nowo przyjęty członek otrzyma legitymację.  

Członkostwo wspierające

Współpraca PZITS z Członkami wspierającymi PZITS


Członkami wpierającymi PZITS mogą być osoby fizyczne i prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej zainteresowane problematyką w specjalnościach technicznych reprezentowanych przez PZITS lub rozwojem działalności Stowarzyszenia.
  
Informacji o trybie wystąpienia do PZITS z wnioskiem o przyjęcie na listę Członków wspierających udziela:

Mirosława Gębska
tel./fax 22 22 826-28-94


PZITS zapewnia Członkom wspierającym:


- porady i opinie w sprawach związanych z rozwiązywaniem problemów technicznych związanych z kierunkami działalności PZITS,
- udział w organizowanych przez PZITS konferencjach naukowo-technicznych, wystawach, wycieczkach technicznych,
- organizację kursów, seminariów lub innych form szkolenia dla pracowników,
- umieszczanie informacji o działalności w czasopismach branżowych i na stronie internetowej PZITS,
- pomoc w organizacji imprez reklamowych, promocji wyrobów lub usług,
- udział przedstawiciela Członka wspierającego w zebraniach i innych formach działalności PZITS na prawach członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego,
- delegowanie przedstawiciela Członka wspierającego na Zebranie Delegatów PZITS,
- otrzymywanie odznaczeń honorowych PZITS. 

Kadencja 2019-2021

Zbigniew Cierpiał

Witold Ociepa
Wojciech Majchrzak

Michał Król
Elżbieta Kowalczyk

Edyta Szczepanik

Robert Madeła

Paweł Grabowski, Dariusz Roszak

Delegacja

Komisja Rewizyjna

Dominika Kusińska
Bartosz Szyller
Michał Kostrzyca
Marcin Folwaczny

Sąd Koleżeński

Janusz Kielichowski
Paweł Gruszczyński
Tomasz Herczyk

Zarząd Koła przy PWIK

Tomasz Herczyk
Wojciech Majchrzak

Dominika Kusińska

Paweł Grabowski

Robert Biel
Beata Franczyk
Anna Gworys
Agata Leśko
Bartosz Szyller
Marta Ujma-Hetmańczyk

Zarząd Koła
przy Kole Terenowym

Violetta Janus-Nowatarska

Irena Niedziela

Zarząd Koła
ABT / NBM / DF

Teresa Syc-Wójcik

Marcin Wójcik

Zarząd Koła
przy
Politechnice Częstochowskiej

PZITS

jest właścicielem trzech czasopism:

EDUKACJA / PZITS

Gaz, Woda i Technika Sanitarna
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
Ochrona Środowiska.

WYDAWANIE UPRAWNIEŃ

W oparciu o decyzję Urzędu Regulacji Energetyki

przy Częstochowskim Oddziale PZITS

funkcjonuje Komisja Egzaminacyjna mająca na celu sprawdzanie kwalifikacji i wydawanie uprawnień dla osób zajmujących się eksploatacją sieci, instalacji i urządzeń energetycznych. 

Grupy 1 dla elektroenergetyków D+E,
 
Grupy 2 dla energetyków cieplnych D+E 

Grupy 3 dla energetyków gazowych D+E  


w pełnym zakresie prac oraz rodzajem sieci , instalacji i urządzeń dla GR 1, GR2 i GR3

KOMISJA KWALIFIKACYJNA

PZITS ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA

przeprowadza egzaminy

dla osób na stanowiskach dozoru oraz eksploatacji (zdobycie nowych uprawnień lub aktualizacja posiadanych uprawnień) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym


ciepło 

urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych

gaz

urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzającyhc, przesyłających, magazynujących i zuzywających paliwa gazowe

UPRAWNIENIA

urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną

 pażdziernik 2010

Ustawa z dnia 4 marca 2005r. - o zmianie ustawy Prawo Energetyczne oraz ustawy Prawo Ochrony Środkowiska w zmienionym art. 54

wprowadziło zapis:
"sprawdzenie spełnienia wymagań kwalifikacyjnych powtarza się co 5 lat."
oznacza to, że wydawane uprawnienia grup 1,2,3
(G1, G2, G3) eksploatacyjne i dozorowe

są ważne przez okres 5 lat i należy je odnawiać

Średnio rocznie 

egzaminowanych jest 1500 osób.

W każdym tygodniu w siedzibie PZITS
przeprowadzane są egzaminy.

Z uwagi na ogromne zainteresowanie postępowaniami kwalifikacyjnymi przeprowadzanymi przez członków PZITS, egzaminatorzy przeprowadzają postępowania w takich miejscowościach jak:

Lubliniec
Radomsko
Bełchatów


Rekordem było przyjęcie 3600 wniosków.

Zachęcamy do zdobywania
oraz odnawiania uprawnień
 

za pośrednictwem naszej Komisji Kwalifikacyjenj

Wnioski egzaminacyjne

Przyjmuje biuro O/PZITS
tel. 605 695 655
w poniedziałki
od godz. 11.00 do 16.00

w środy
od godz. 11.00 do 13.00

Egzaminy kwalifikacyjne

W budynku NOT
ul. Kopernika 16/18 sala nr 23
w poniedziałki
od godz. 14.00 do 16.00 

Zapraszamy do odnawiania i poszerzania uprawnień.

Dopasuj termin swojego egzaminu

Poza tym terminem można uzgadniać inny termin egzaminów np. w zakładzie pracy
pod nr tel. 506 138 286

Polskie Zrzeszenie
Inżynierów i Techników Sanitarnych
Oddział Częstochowa

Prezes:  Zbigniew Cierpiał

Siedziba egzaminacyjnej
Komisji Kwalifikacyjnej

ul. Kopernika 16/18
42-217 Częstochowa

Kontakt

Email: notzutczwa@op.pl
Telefon: +48 (34) 324 52 40